Zavřít
0,- Kč bez DPH
Váš nákupní košík je prázdný.
Katalog produktů

  Ochrana osobních údajů

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  PRO SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO PRO PROVEDENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

   

  1. ÚČEL DOKUMENTU

  1.1.       Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“) v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem a v souvislosti se  splněním uzavřené smlouvy.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  2.1.       Správcem Vašich osobních údajů je společnost GetID.cz s.r.o., IČ 048 45 005, se sídlem Žirovnická 2839/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 254556.

  2.2.       Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Žirovnická 2839/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, email: info@getid.cz, telefon +420 272 702 212.

  2.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  3.1.       V souvislosti s uzavřenou smlouvou správce zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

  3.1.1.    Identifikační údaje: jméno, příjmení,;

  3.1.2.    Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, adresa;

  3.1.3.    Fakturační údaje  (v případě OSVČ): IČ, DIČ, místo podnikání

  3.1.4.    Údaje o provedených nákupech,

  3.1.5.    Informace z internetového prohlížeče, který využíváte.

  3.2.       V souvislosti se zpracováním Vaší nezávazné poptávky správce zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:

  3.2.1.    Identifikační údaje: jméno, příjmení,;

  3.2.2.    Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  4.1.       Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy mezi Vámi a správcem (např. zaslání individualizované cenové nabídky zboží na základě Vaší žádosti) nebo pro splnění takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a případně pro plnění povinností stanovených právními předpisy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. vedení účetnictví, plnění povinností k orgánům dohledu apod.).

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  5.1.       Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce a registraci na portálu.

  5.2.       V souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s uzavřenou smlouvou a poskytovanými službami je správce oprávněn Vaše osobní údaje v přiměřeném rozsahu využívat za účelem zasílání aktuálních informací o produktech a službách poskytovaných správcem.

  5.3.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobný způsobem významně týkalo.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  6.1.       Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  6.2.       V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu šesti měsíců od jejich poskytnutí.

  1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1.       Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. orgány dohledu, soudy apod.)

  7.2.       Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

  7.2.1.       osoby podílející se na dodání zboží či služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

  7.2.2.       subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek www.getid.cz,

  7.2.3.       subjekty zajišťující marketingové aktivity pro správce,

  7.2.4.       subjekty zajišťující doručování,

  7.2.5.       subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

  7.3.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  8.1.       Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

  8.1.1.    požádatsprávceo přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem,

  8.1.2.    požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

  8.1.3.    požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

  8.1.4.    požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

  8.1.5.    požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

  8.1.6.    na přenositelnost Vašich osobních údajů,

  8.1.7.    vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

  8.2.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  8.3.       Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

   

  GetID.cz s.r.o.