Zavřít
0,- Kč bez DPH
Váš nákupní košík je prázdný.
Katalog produktů

  GDPR - Souhlas a informace

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  A

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRACE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

   

  1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  1.1.       Zaškrtnutím příslušného pole (checkboxu) na zákaznickém portálu na webové stránce https://www.getid.cz

  udělujete společnosti GetID.cz s.r.o., IČ 048 45 005, se sídlem Žirovnická 2839/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 254556 (dále jen „správce“),

  SOUHLAS se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

  1.2.       Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (adresa, telefon, email),  údaje o využívání našich produktů a služeb, informace z internetového prohlížeče, a to za účelem

  1.2.1.    registrace v databázi zákazníků správce,

  1.2.2.    zasílání obchodních sdělení

  1.3.       Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů k uvedenému účelu je možné jen na základě dobrovolného poskytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

  1.4.       Souhlas udělujete na dobu 10 let.

  1.5.       Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese info@getid.cz.

  1. ÚČEL DOKUMENTU

  2.1.       Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“) v souvislosti s Vaší registrací na webových stránkách www.getid.cz.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  3.1.       Správcem Vašich osobních údajů je společnost GetID.cz s.r.o., IČ 048 45 005, se sídlem Žirovnická 2839/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 254556.

  3.2.       Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Žirovnická 2839/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, email: info@getid.cz, telefon +420 272 702 212.

  3.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  4.1.       Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

  4.1.1.    Identifikační údaje: jméno, příjmení,

  4.1.2.    Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, adresa

  4.1.3.    Přihlašovací údaje: přihlašovací jméno, heslo,

  4.1.4.    Údaje o využívání produktů a služeb správce,

  4.1.5.    Informace z internetového prohlížeče, který využíváte.

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  5.1.       Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  6.1.       Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vedení v evidenci registrovaných zákazníků správce a realizace marketingových aktivit správcem, včetně zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb poskytovaných správcem.

  6.2.       S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, sms, e-mailu, dopisu.

  6.3.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1.       Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen na dobu 10 let, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  7.2.       Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány správcem i bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i v případech stanovených právními předpisy.

  1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  8.1.       Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. orgány dohledu, soudy apod.)

  8.2.       Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

  8.2.1.       osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

  8.2.2.       subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek www.getid.cz,

  8.2.3.       subjekty zajišťující marketingové aktivity pro správce,

  8.2.4.       subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

  8.3.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  9.1.       Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

  9.1.1.    požádatsprávceo přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem,

  9.1.2.    požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

  9.1.3.    požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

  9.1.4.    požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

  9.1.5.    požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

  9.1.6.    na přenositelnost Vašich osobních údajů,

  9.1.7.    vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

  9.2.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  9.3.       Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: info@getid.cz.

   

   GetID.cz s.r.o.